Játékszabály 2021. október 26.

Érvényes: 2021.10.26. 10:00 – 2021.10.30. 10:00
A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
1./ Nyilatkozatok
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a Facebook regisztrációján elérhető adatoknak, valamint a Játékos által a játékkal kapcsolatban megadott további adatoknak, fényképeknek és / vagy videófelvételeknek a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez, felhasználásához és közzétételéhez.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a játék során a Játékosok által hibásan, tévesen vagy pontatlanul közölt adatok miatt bekövetkező károkért, vagy a Játékosokat emiatt ért hátrányért.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nem valós adatokat, képeket, videófelvételeket közlő Játékosokat a Játékból minden további értesítés nélkül végérvényesen kizárja.
2./ Időtartam
A Játék időtartama: 2021.10.26. 11:00 – 2021.10.30. 10:00
3./ A Játék menete és annak részletes leírása
A játék során a Játékosnak a Szervező által kezelt közösségi oldalon / applikációban feltett kérdésekre kell válaszolniuk a Szervező által közzétett bejegyzéshez fűzőtt hozzászólásban.
4./ A nyeremények
2 db mozijegy a P’Art Mozi 2021. novemberi egyik szabad helyek függvényében szabadon választott előadására.

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése
A nyertes a kommentjére legtöbb lájkot kapó résztvevő, egyenlő számú lájkok esetén a sorsolására 2021. október 30. napján kerül sor. A sorsoláson azok vesznek részt, akik a jelen szabályzat 3. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a Játék során kizárásra nem kerültek.
A sorsolás alkalmával az alábbi számú nyertes Játékos kerül kiválasztásra: 1
A nyerteseket a kiválasztásukat követő 2 munkanapon belül a Játék posztja alatt megjelenített kommentben a nyertes Játékos felhasználói nevét betagelve értesíti. A nyertes Játékos a nyereményéért az értesítésben megadott e-mailcímen vagy más megjelölt módon köteles jelentkezni további 2 munkanapon belül. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú, így a kisorsolt és kiértesített játékos a 2 munkanap leteltével elveszíti a nyereményre való jogosultságát, amennyiben nem jelentkezik nyereményéért a megadott email címen.
A nyereménytárgyak személyes átvételére a P’Art Moziban (2000.Szentendre, Duna-korzó 25.) van lehetőség, előre egyeztetett időpontban.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik.
6./ Általános szabályok, kizárások
A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.
Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Szervező vagy Lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.
7./ Adatkezelés
A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, és mint adatfeldolgozó feldolgozza.
Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.
A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://szentendreprogram.hu/wp-content/uploads/2020/04/ADATKEZELE%CC%81SI-TA%CC%81JE%CC%81KOZTATO%CC%81.pdf címen érhető el és ismerhető meg.
2021. Október 26.
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

« december 2023 » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31